• Vi er optimistiske

  Hareidsstemna 2021

  Det blei Hareidsstemna i år også, men ikkje heilt 100% som tidligare.

 • Hareidsstemna 2021

Det vert med dette kalla inn til

Generalforsamling i Hareidsstemna, mandag 7.mars 2022, kl 19.00

i kommunestyresalen på Hareid rådhus.

Sakliste i innkalinga:

 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og representantar til generalforsamlinga.
 2. Val av møteleiar, referent og to til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenning av framlagd rekneskap, budsjett og årsmelding.
 4. Drøfte framlagd evaluering av sist gjennomførde Hareidsstemne.
 5. Velje representantar og vararepresentantar til styret og nemnder.
 6. Velje valnemnd på tre representantar.
 7. Velje revisor for eitt år om gongen.
 8. Kulturhus i Hareid.
 9. Drøfte eventuelle nye idear for tiltak i stemneveka.

Årsmelding og ev. andre dokument kan lastast ned her.